Alg. voorwaarden - VoLuVa voortenten

Voortenten Luifels Vaassen
Hoveniersstraat 15
8171 AG Vaassen.

  0578 - 57 31 47 / 06 - 12 46 91 31
Ga naar de inhoud

Alg. voorwaarden

VoLuVa info ▼
ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen

De algemene voorwaarden van VoLuVa zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die VoLuVa aangaat met haar klanten.
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Veluwe en Twente.: 08131476
BTW.nr. NL 001166756B02

Artikel 2: Artikelen

De artikelen die VoLuVa verkoopt en levert aan haar klanten kunnen door produktontwikkeling aan tussentijdse wijzigingen onderhevig zijn. Zo kunnen de artikelen ten allen tijde tussentijds aangepast worden of uit het assortiment worden gehaald. Ook kunnen nieuwe artikelen aan het assortiment worden toegevoegd, voor welke deze algemene voorwaarden zullen gelden. Bestellingen die op het moment van produktwijziging al geplaatst zijn, vinden plaats volgens de op het moment van bestelling overeengekomen prijzen en produkten.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden produkten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW, exclusief verzendkosten.
Bij online- of telefonische bestelling dient u de bestelling vooruit te betalen. Het bedrag van het door U bestelde produkt blijft het bedrag dat op die dag, op dat tijdstip van de door U geplaatste bestelling was. De betaling van uw bestelling kan voldaan worden via een bankoverboeking. Uw bestelling kan pas verwerkt worden na ontvangst van het totaalbedrag op de bankrekening.

Artikel 4: Levertijd

De normale levertijd (na betaling) bedraagt 1 à 3 werkdagen.

Artikel 5: Overmacht

Indien VoLuVa door overmacht een verplichting niet na kan komen, wordt de betreffende verplichting van VoLuVa voor de duur van de overmacht opgeschort. In een dergelijk geval zal VoLuVa de klant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
Onder overmacht wordt hier verstaan elke van de wil van VoLuVa onafhankelijk, tijdens het totstandkomen van de overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van betreffende verplichting van VoLuVa tijdelijk of blijvend niet (meer) kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, brand, waterschade, overheidsmaatregelen, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, invoer- of uitvoerbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers. Indien de overmacht langer duurt dan 30 dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Alle artikelen blijven in uitsluitende eigendom van VoLuVa, totdat zij volledig betaald is.

Artikel 7: Garantie en service na verkoop

U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden. Om geldig te zijn moet elke klacht ons schriftelijk/per e-mail en binnen acht dagen na het in ontvangst nemen door de koper bekend gemaakt worden. Wanneer de koper ons binnen de acht dagen na de inontvangstname voor de geleverde goederen, geen protest heeft laten kennen, worden wij geacht aan al onze verplichtingen te hebben voldaan. De datum van inontvangstname wordt gelijkgesteld aan de factuurdatum.
Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het produkt zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van VoLuVa of de fabrikant zijn verricht.
- indien de originele aankoopbon niet kan worden voorgelegd.
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
- indien de voortent of luifel is 'gebruikt'.
Om gebruik te maken van de service en garantie moet u altijd beschikken over de originele aankoopbon welke met het artikel wordt meegeleverd. Stuur bij klachten deze bon (kopie in overleg) dus altijd mee indien u een artikel ter reparatie wilt aanbieden.
Gebruikte voortenten en of luifels (lees beursmodel) behouden de standaard fabrieksgarantie. Bij eventuele mankementen wordt dit door verkoper en/of fabrikant opgelost.

Artikel 8: Niet goed, geld terug

Indien de klant na ontvangst van het produkt besluit om toch af te zien van de koop, kan de klant zonder opgaaf van reden het artikel - mits ongebruikt en in de originele onbeschadigde verpakking- binnen 8 dagen terugsturen naar VoLuVa en de koop ontbinden. De verzendkosten, gemaakt door VoLuVa, van het door de klant bestelde artikel, komen alsnog voor rekening van de klant. De klant ontvangt hierover een factuur.
Indien de klant al betaald heeft voor het betreffende artikel, zal dit bedrag (verminderd met de eventuele leveringskosten van de oorspronkelijke verzending, én een klein bedrag aan administratiekosten) aan haar worden terugbetaald door VoLuVa, en dit binnen de 14 dagen nadat VoLuVa het door u geretourneerde produkt heeft ontvangen.
VoLuVa behoudt het recht om geretourneerde produkten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het produkt al is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van VoLuVa of de leverancier van het produkt) is beschadigd.
Indien een produkt wordt geretourneerd dat naar het oordeel van VoLuVa schade heeft opgelopen (een tent of luifel welke door de caravanrail is geweest), die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal VoLuVa u hiervan schriftelijk (brief of e-mail) in kennis stellen. VoLuVa heeft het recht om de waardevermindering van het produkt als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
Bij gepaste voortenten en luifels, welke nieuw zijn aangeschaft, wordt vanaf € 50,00 op het aankoopbedrag ingehouden.
Gepaste voortenten en luifels welke in overleg zijn gepast, en niet gebruikt en of beschadidgd zijn, kunnen in overleg omgeruild worden voor een passende maat, (met of zonder bijbetaling).
Produkten geleverd door VoLuVa, welke in opdracht van de koper gemaakt/besteld worden (maatwerk), en niet naar wens zijn uitgevoerd, behoudt VoLuVa zich hierbij het wettelijke recht, om deze produkten in géén geval terug te nemen.
Indien de klant een artikel retourneert, ingevolge van schade (lees fabrieksschade/fouten), welke niet is/zijn opgemerkt tijdens de aankoop, komen de verzendkosten voor rekening van de klant. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9: Maatbepaling

Als eigenaar/bezitter van o.a. een caravan bent u zelf verantwoordelijk voor de maatvoering van een voortent of een luifel. U dient dus zelf de omloopmaat van uw caravan te bepalen.
VoLuVa kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor foutief (lees verkeerd aangegeven omloopmaat) aangeschafte voortenten of luifels.

In de Tab-bladen van Caravan omloopmaten zijn vele maten opgenomen, deze zijn niet geheel bindend.

Artikel 10: Privacybescherming

VoLuVa is verplicht alle gegevens van haar klanten strikt vertrouwelijk te behandelen en zal deze nooit zonder voorafgaande toestemming van de klant aan derden afstaan met het oog op reclame of voor welke doeleinden dan ook.
Alle gegevens van de klanten worden door VoLuVa uitsluitend gebruikt voor het nakomen van haar verbintenis met de klant (het afleveren van de juiste produkten op het juiste adres) en worden vervolgens gearchiveerd.

Artikel 11: Aansprakelijkheidsuitsluiting

De inhoud van deze site, evenals de inhoud van alle andere uitingen van VoLuVa, op Internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn echter onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant.

Artikel 12: Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen

Op alle overeenkomsten die VoLuVa aangaat met haar klanten, en op deze algemene voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.


Hoveniersstraat 15
8171 AG Vaassen
0578 - 57 31 47 / 06 - 12 46 91 31


Afhalen volgens afspraak
Bezorging gaat via PostNL/MyParcel

Terug naar de inhoud